چرا خروجی بعضی از جلسه‌ها «هیچ» است؟

نشست های بی فایده

چرا خروجی بعضی از جلسه‌ها «هیچ» است؟

دیروز در جلسهای حضور داشتم. در آن نشست، اشخاصی بودند که هر یک در حوزهٔ فعالیت خود جزو بهترینها بهحساب میآیند. 

انسانهایی ایده پرداز، متخصص و کار بلد. 

در انتهای جلسه هنگامیکه در حال جمعبندی مطالب بودیم، یکی از همین دوستان جمله زیبایی گفت که بسیار به دلم نشست. 

 

او گفت: در جامعهٔ امروز ما، بهندرت پیش میآید که چند نفر بتوانند دورهم جمع شوند و حرف یکدیگر را بفهمند.

من نیز بلافاصله جملهٔ او را اینگونه تکمیل کردم: همچنین بتوانند به اهداف مشترکی برسند، آنها را دستهبندی کرده و با برنامهریزی مدون برای محقق کردن آنها گام بردارند.

 

درراه بازگشت، موضوعی فکرم را به خود مشغول کرده بود؛

 

بهراستی چه عاملی مانع همسویی و همفکری افراد در جلسات است؟
چرا حاصل بسیاری از نشستهای ما «هیچ» است؟

 

بارها در جلسههای مختلف مشاهده کردم باوجوداینکه موضوع جلسه کاملاً شفاف و واضح بوده ولی در انتها، خروجی درست و قابل اجرایی به دست نیامده است.

به گمانم یکی از دلایل این است که هر یک از افراد حاضر تلاش میکنند حرف خود را به کرسی بنشانند. 

به همین دلیل پس از مدتی مبحث اصلی فراموش میشود.

چیزی که برای افراد اهمیت پیدا میکند این است که به دیگران ثابت کنند توانستهاند نشست را به سمتوسوی دلخواه خود هدایت کنند. 

این کار به آنها قدرت میبخشد.

این دسته از مردم بر این باورند که با اعمالنفوذ اجباری و نشان دادن برتری ظاهری، در نظر دیگران پختهتر جلوه میکنند.

 

روی سخنم باکسانی نیست که در مباحث تخصصی هر صنعت بهعنوان کارشناس صحبت میکنند. 

اتفاقاً کمبود اشخاص کار بلد و متخصص سبب میشود انسانهای سودجو و قدرتطلب در این میدانها یکهتازی کنند.

قلدری، سفسطه گری و گاهی بیحرمتی، ترفندهایی است که آنها برای پیش بردن جلسات به نفع خود استفاده میکنند.

 

خوشحالم باوجود فضاهای ناسالمی ازایندست، هنوز کسانی هستند که همفکر و همنظر با یکدیگر همکاری میکنند و تلاش بر ارزشآفرینی دارند. 

ارزشهایی که با اجرای آن در لایههای مختلف، باعث رشد و ترقی صنایع و کسبوکارها میشوند.

کسانی که در کنار به دست آوردن اینگونه موفقیتها، به ارتقاء و توسعهٔ افراد جامعه نیز میپردازند.

 

شما در نشستهای خود چگونه رفتار میکنید؟

 

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

حرفه‌ای هستیم یا مدعی؟

چگونه مشتریان را از دست می‌دهیم؟

 

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

2 نظرات روشن "چرا خروجی بعضی از جلسه‌ها «هیچ» است؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
یک پژوهشگر
مهمان

شخصا در هر جلسه، تعارفات را کنار می‌گذارم و مستقیم به موضوع می پردازم.

wpDiscuz