کارگاه هدف‌گذاری کارآمد

چگونه بدون داشتن دانش و تخصصی خاص میتوانید به هر چه میخواهید برسید؟

مشکل بسیاری از مردم امروز این است که امیدی برای رسیدن به آرزوهایشان ندارند. 

آنها چنان در روزمرگی غرقشدهاند که در بسیاری از اوقات حتی آرزوهایشان را فراموش کردهاند. 

تلاش و تکاپو برای به دست آوردن لقمه نانی که بتوانند یک وعدهٔ غذایی خود را تهیه کنند مجال فرصت تفکر و اقدام برای اهداف بهتر و بزرگتر را از آنان گرفته است.

 

نکته این است که هیچکس نمیتواند به ما کمک کند. 

قطعاً هریک از ما بارها برای رسیدن به آرزوهایمان تلاش کردیم ولی نتیجهای که پیشبینی میکردیم به دست نیاوردیم.

احتمالاً از افراد دیگری نیز مشورت و یاری گرفتهایم حتی به این فکر کردیم که بخشهایی را که از توان انجام آن عاجز هستیم به دیگران واگذار کنیم ولی همچنان در اندر خم همان کوچهٔ اول پای در گل نشستهایم. 

آیا یکبار هم که شده کلاهتان را قاضی کردید که چرا با توجه به اینهمه تلاش هنوز نتوانستهاید به هدفتان برسید؟

 

چرا نمی‌توانیم هدف را از آرزو و رؤیا تشخیص دهیم؟

خیلی از مردم درک درستی از هدف ندارند و نمیتوانند تشخیص واضحی از واژه هدف داشته باشند. اغلب آنها هدف را بهدرستی نمیشناسند. 

گمان میکنند هدف همان رؤیا و آرزو است درصورتیکه تفاوتهای ظریفی در این میان وجود دارد.

اما چگونه میتوان تشخیص داد که مصداق واقعی هدف چیست؟

اصولاً به چه چیزهایی هدف گفته میشود؟

در درجهٔ اول باید بدانیم هدف چگونه مشخص میشود و ملاک ارزیابی تعیین اهداف چیست. 

پس از شناسایی آنها باید بتوانیم اهدافمان را دستهبندی کنیم و راه و روش دستیابی را بیابیم.

 

هدفگذاری چه کاربردی دارد؟

بارها از زبان مردم شنیدهام که میگویند:

اصلاً هدف به چه دردمان میخورد؟

چرا باید برای کارهایی که میدانیم برنامهریزی کنیم؟

همینکه میدانیم در فلان روز فلان کار را انجام دهیم یعنی هدف داریم.

نکته دقیقاً همینجاست. ما فکر میکنیم می‌دانیم. 

همین تصور نادرست ما از اهداف است که در بسیاری مواقع زندگی ما را به بنبست میرساند. 

متأسفانه توهم دانایی ازجمله صفاتی است که با انسان همراه میشود و ما را از نگرش درست محروم میکند.

بنابراین در ابتدا باید بدانیم که داشتن و دنبال کردن هدف چه تأثیراتی بر زندگی ما خواهد گذاشت. 

در مقابل، بیهدفی و سرگردانی سبب بروز چه مشکلاتی میشوند.

من راه‌کاری اجرایی برای آن دارم.

روشهایی که خودم آنها را انجام دادم و به نتایج آن واقفم. 

نهتنها من بلکه افراد زیاد دیگری نیز این کار را انجام دادهاند.

در این کارگاه به شما خواهم گفت که چگونه میتوانید به آرزوها و هدفهایتان برسید.

جالبتر اینجاست که این روشها اصولاً خاص و پیچیده نیستند فقط باید راه استفاده از آنها را یاد بگیریم و به کاربندیم.

 

 

اگر بدانید که چقدر راحت میتوانید به آرزوهایتان برسید آیا برای محقق کردن آنها اقدام نمیکنید؟

من به شما تضمین میدهم چنانچه پس از پایان کارگاه از دستاوردهای آن ناراضی بودید ظرف مدت بیستوچهار ساعت همهٔ وجه پرداختی را به شما بازمیگردانم. 

معیار رضایت ما فقط نظر شخص شماست ولی مطمئنم نهتنها در این دوره بلکه در سایر کارگاهها و سمینارهای ما شرکت خواهید کرد و از دیگران نیز دعوت میکنید که از خدمات ما استفاده کنند.

 

هیچ میدانید تاکنون چه هزینههایی بابت نرسیدن به رؤیاهایتان پرداخت کردید؟

بهعنوانمثال شاید دوست دارید در شرکتی کارکنید که ماهیانه بیست میلیون تومان به شما حقوق بدهد. 

برای کسی که هماکنون حقوق ماهیانهاش دو میلیون تومان باشد درآمد بیستمیلیونی در ماه خیلی رؤیایی به نظر میرسد.

حال اگر بگویند دویست هزار تومان پرداخت کن تا بعد از مدتی بتوانی خودت را به سقف درآمدی که دوست داری ارتقاء دهی، چه پاسخی میدهی؟

 

بارها شده که برای خرید یک اسباببازی برای فرزندمان یا تهیهٔ یک کادوی تولد به دوستمان چند برابر این مبلغ هزینه کردیم ولی آیا بخشی از این هزینه را برای آموزش و یادگیری مهارتهای خود استفاده کردهایم؟

آنهم مهارتهایی که داشتن آنها باعث میشود چندین مرحله پیشرفت کنیم و به خواستههایمان برسیم.

قبول کنید که بعضی از هزینهها در اصل هزینه نیستند بلکه سود خالصی هستند که در مدت کوتاهی چند برابر آن به جیب ما بازمیگردند.

 

 

در این کارگاه چه اتفاقی میافتد؟

این کارگاه از جنس تئوری نیست بلکه بهصورت تعاملی اداره میشود که باعث میشود بتوانید از مطالب گفتهشده صد در صد در دنیای واقعی استفاده کنید.

در این کارگاه قرار نیست فقط مدرس صحبت کند و دیگران شنونده باشند. 

باهم تمرینهایی را انجام میدهیم که کاربرد واقعی دارند.

 

شما قادر میشوید اهداف واقعی را از خیال و رؤیا تمیز دهید. 

سپس با استفاده از روشها و تمرینهای مربوطه بتوانید زندگی هدفمندی برای خود طراحی کنید.

همچنین در مورد شناسایی و تفکیک درست اهداف صحبت میکنیم. 

اینکه چگونه میتوانید از هدفگذاری صحیح به برنامهٔ واقعبینانه و قابلاجرایی برسید. 

برنامهای نتیجه محور تا بتواند شما را برای رسیدن به هدف، در مسیری درست هدایت کند.

یک کارگاه عملی با نتایجی شگفتآور.

 

بعدازاین کارگاه چه چیزی به دست میآورید؟

راه و روش رسیدن به موفقیت از طریق هدفمند کردن زندگی را میآموزید. 

دیدگاه روشنی در مورد نقشهٔ راهِ رسیدن به اهداف و عملی کردن آنها پیدا میکنید. 

مدیریت زمان و استفادهٔ بهینه از آن را بهصورت کاملاً شفاف و عملی فرا خواهید گرفت.

پس از تعیین تواناییهای خود، روش یادگیری و استفاده از مهارتهای موردنیاز را میآموزید و قادر میشوید هدفها را شناسایی و طبقهبندی کرده و بهترینها را انتخاب کنید.

میتوانید برنامهریزیِ دقیق و درستی انجام دهید و در یک اقدام مناسب و ضربتی در جهت اجرای برنامه گام بردارید.

 

این کارگاه برای چه کسانی مفید است؟

جوانانی که در ابتدای زندگی قرار دارند و دوست دارند زندگی پربار و فوقالعادهای داشته باشند.

دانشجویان و دانشپژوهانی که به توسعهٔ خود اهمیت نی دهند.

جوانانی که مشکل هدفگذاری و برنامهریزی دارند.

کسانی که به دنبال موفقیت بیشتر هستند.

آنهایی که فکر میکنند موفقیت در ایران امکانپذیر نیست.

برای افرادی که نتوانستهاند به خواستههایشان برسند.

اشخاصی که فکر میکنند آرزو، چیزی دستنیافتنی است و باید همیشه به شکل رؤیا باقی بماند.

انسانهایی که تلاش کردهاند ولی نتیجهای نبردهاند. آنهایی که نمیدانند ایراد کار کجاست.

افرادی که از زندگی یکنواخت و بیانگیزه خسته شدهاند و فکر میکنند هیچ راه چارهای وجود ندارد.

کسانی که به رشد و ارتقا خود بها میدهند و نمیخواهند زندگی عادی و متوسطی داشته باشند.

همهٔ آنهایی که میخواهند زیستن را تجربه کنند نه روزمرگی را.

 

پس از کارگاه چه هدیههایی برای شما داریم؟

هدیهٔ اول: پس از شرکت در این کارگاه میتوانید بیست دقیقه مشاورهٔ رایگان از ما دریافت کنید.

               برای کسانی که میخواهند بهصورت تخصصی در مورد زندگی و اهدافشان راهنمایی شوند فرصت بینظیر و فوقالعادهای است. 

               این فرصت، بیستوچهار تا چهلوهشت ساعت پس از کارگاه برای شما فراهم میشود.

 

هدیه دوم: گواهی شرکت در این دوره از دانشگاه خوارزمی نیز هدیهٔ دوم ماست.

 

هدیهٔ سوم: دریافت رایگان فایل صوتی کارگاه نیز هدیهٔ دیگری است برای شما.

                تمام لحظات ثبت میشوند و فایل صوتی آن در اختیار شما قرار میگیرد. 

                میتوانید هر زمان که اراده کردید این فایل صوتی را در موبایل یا دستگاه پخشکنندهٔ دیگری مثل پخش اتومبیل بشنوید. 

                این کار باعث میشود نکات گفتهشده با تکرار بیشتر در ذهنتان نهادینه شود.

 

چرا باید سریعتر ثبتنام کنید؟

۱٫       هرچه زودتر ثبتنام کنید تخفیف بیشتری میگیرید. تخفیفهای ما عبارتاند از:

                            ۶۰% تخفیف ثبتنام زودهنگام

                            ۴۰% تخفیف ثبتنام معمولی

 

۲٫     به دلیل محدودیت گنجایش محل برگزاری، با نزدیک شده به تاریخ برگزاری شانس شما برای شرکت در کارگاه کمتر و کمتر میشود.

زمان را از دست ندهید و همینالان ثبتنام کنید.

 

مدرس این کارگاه کیست؟

مدرس این کارگاه محمدرضا معاشرتی است که در حوزهٔ بهبود و توسعهٔ فردی فعالیت میکند.

او نویسندهٔ کتاب عملگرایی است. کتابی که در کتابخانه بینالمللی گوگل به فروش میرود.

ایشان همچنین تخصص و تجربهای بیستساله در صنعت نرمافزار دارد.

 

برای آشنایی بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

 

 

 

   پیشنهاد دیگر ما به شما فایل صوتی سمینار «هدف، برنامه، حرکت» است که فقط تا قبل از برگزاری کارگاه با %۵۰ تخفیف ارائه میشود.

 


(بازدید امروز: ۱)