۱۰ دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی

چرا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنیم؟

۱۰ دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی

چرا از شبکههای اجتماعی استفاده میکنیم؟

دریکی دو دهه اخیر جهشهای عجیبی در فنّاوری صورت گرفته که ظهور شبکههای اجتماعی یکی از این پدیدههاست.

همزمان با پیشرفت تلفنهای همراه، شاهد پیدایش نسل جدید نرمافزارها هستیم.

اپلیکیشنهایی که باهدفهای مختلف برای تلفنهای هوشمند طراحی و ساخته میشوند.

نرمافزارهای شبکههای اجتماعی یکی از محبوبترین و پرکاربرترین اپلیکیشنها هستند.

 

در ابتدا اجازه دهید تعریفی از شبکه اجتماعی داشته باشم:

بنا به تعریف، شبکه اجتماعی یا (Social Network) ساختاری اجتماعی است که از گروههایی انسانی یا سازمانی (کسبوکار) تشکیلشده است.

این شبکهها توسط موضوع یا موضوعاتی عمومی یا خاص با یکدیگر در حال تبادل اطلاعات هستند.

 

امروزه کمتر کسی را پیدا میکنید که تلفن همراه داشته باشد و لااقل از دو نرمافزار شبکه اجتماعی استفاده نکند.

بهراستی چه عواملی باعث محبوبیت اینگونه برنامهها شدهاند؟

از نگاهی دیگر، آیا استفاده از آنها برای ما سودمند است یا به ضررمان تمام میشود؟

 

این پرسش را در اینستاگرام خودم به نظرسنجی گذاشتم.

نظرات مختلف و جالبی مطرح شد که پس از جمعآوری و دستهبندی، به بررسی آنها میپردازم