۹ فایده مهم کتاب‌خوانی

کتابخوانی

۹ فایده مهم کتاب‌خوانی

چند روز پیش با یکی از دوستان کتابخوانم گفتگویی داشتم. 

او علاوه بر خواندن دستی هم بر آتشِ نوشتن دارد و مقالات خوبی مینویسد. 

همچنین مشغول نوشتن داستانی است که هنوز به پایان نرسیده.

 

محور اصلی گفتگو این بود:

چرا باوجوداینکه زیاد کتاب میخوانیم نمیتوانیم از اطلاعات کتابها بهدرستی استفاده کنیم.

 

از من پرسید: من زیاد میخوانم ولی گاهی وقتها در برابر بعضی از پرسشها، پاسخ درستی ندارم.

گفتم: چه پرسشی؟

گفت: وقتی باکسانی که کتاب خیلی کم مطالعه میکنند و اساساً به دنبال ایراد گرفتن از کتابخوانها هستند، صحبت میکنم از من میپرسند:

 

اینهمه کتاب خواندن چه فایدهای داشته؟

چقدر توانستی در زندگیات تغییر ایجاد کنی؟ (البته منظور آنها از تغییر در زندگی، بهبود اقتصادی است.)

من که یکصدم تو کتاب نمیخوانم وضعیتم خیلی بهتر از توست.

با کتاب خواندن فقط وقت تلف میکنی و صرفاً میخواهی ادای روشنفکران را دربیاوری.

 

 

بهراستی آیا به این جملات فکر کردهایم؟

دلیل ما از کتاب خواندن چیست؟

این پرسش کلیدی و تمسخربار باعث شد که گفتگوی من و دوستم، بیش از یک ساعت طول بکشد.

میخواهم خلاصهای از این صحبت را بنویسم.

 

 

۹ فایده مهم کتابخوانی

 

 

۱)     افزایش درک و آگاهی

مغز ماه همواره در پی یافتن پاسخ پرسشهاست. 

بهخوبی میدانیم که کتابها منبعی سرشار و غنی برای دانستن هستند. 

تنها با بالا بردن سطح آگاهی و دانش است که میتوانیم در رویارویی با مشکلات و چالشهای زندگی پیروز باشیم. 

اطلاعات، دانش و مهارتهای ماست که در سختترین لحظات به کمکمان میآید و ما را از بحرانها نجات میدهد. 

از سالم نگهداشتن ذهن و روان غافل نشویم.

 

۲)   تقویت ذهن

تحقیقات انجامشده بر مغز نشان داده است که یکی از عوامل مهم تقویت ذهن، کتاب خواندن است. 

مطالعه سبب پیشگیری از آلزایمر میشود. 

کسانی که بیشتر کتاب میخوانند به هنگام پیری ذهنی قویتر و کارآمدتر نسبت به دیگران دارند. 

هر چه فعالیت مغزی بیشتر باشد ذهن قویتر میشود. 

ما برای تقویت عضلات بدن ورزش میکنیم ولی فراموش میکنیم که مغز نیز نیاز به تقویت دارد. 

کتاب خواندن یکی از بهترین روشهای توانمندسازی مغز است.

 

۳)  افزایش دامنهی واژگان

پرواضح است که هر چه بیشتر بخوانیم بیشتر میآموزیم. 

این آموختن جنبههای مختلفی دارد. کتابخوانها گسترهی واژگان عجیبی دارند. 

آنها میتوانند زیباتر از دیگران حرف بزنند زیرا کلمههای بیشتری را بکار میبرند. 

اصلاحات، ضربالمثلها، شعرها و واژهها همه از خواندن به دست میآیند. 

از نظر علم زبان‌شناسی، تسلط افراد بر یک زبان با دانستن واژههای بیشتر از آن زبان ارتباطی مستقیم دارد. 

هر چه بتوانیم از واژگان زیباتری استفاده کنیم، قدرت افزون‌تری در به‌کارگیری زبان داریم.

 

۴)  افزایش آرامش و کاستن استرس

زندگی انسان امروزی پُر است از استرس و فشارهای مختلف. 

در هر شغل و مقامی که باشیم نمیتوانیم خود را از فشارهای روحی و روانی در امان نگهداریم. 

یکی از راههای کم کردن این فشارها کتاب خواندن است. 

باز رجوع میکنم به تحقیقات انجامشده در سال ۲۰۰۹ در دانشگاه ساسکس انگلستان. 

دانشمندان در این تحقیقات قویترین و مؤثرترین روش مبارزه با استرس را مطالعه دانستند. 

فقط کافی است غرق خواندن شوید. 

آنگاه است که از غوغای جهان فارغ شده و آرامشی وصفنشدنی وجودتان را در برمیگیرد.

 

۵)  افزایش مهارت نویسندگی

هر چه بیشتر بخوانی بهتر مینویسی. 

این جمله را از نویسندگان زیادی شنیدهام. 

پیشتر در مقالهای با عنوان «چرا باید زیاد بخوانیم و چرا باید بیشتر ازآنچه میخوانیم، بنویسیم؟» 

اشارههایی به رابطهی خواندن و نوشتن کردهام. 

همانطوری که یک موسیقیدان، آثار دیگر اساتید موسیقی را فرامیگیرد، نویسندگان نیز با خواندن کتابهای دیگران با روش نگارش و آوای نوشتاری آنها آشنا میشوند. 

این عمل باعث منسجم کردن افکار و یافتن راه و روش منحصربهفرد نوشتن، در شخص مطالعه کننده میگردد. 

اینگونه است که هر انسانی صاحب دست خط نگارشی خود خواهد شد.

 

۶)  آسایش خاطر و خوابی آرام

در همین رابطه بخوانید:  9 روش مؤثر در یادگیری اثربخش با استفاده از کُند کردن یادگیری

آرامش و آسایش خیال از طریق کتاب خواندن حاصل میشود. 

بامطالعه منظم میتوانیم ذهن خود را آرام کنیم. 

این راحتی به منظم شدن ضربان قلب و از بین بردن تنشهای عضلانی و روحی منجر میشود؛ 

بنابراین با خاطری آرام و آسوده، خوابی لذتبخش را تجربه میکنیم.

 

۷)  بالا بردن مهارت تفکر و تحلیل

وقتی داستانهای سر آرتور کانن دویل یا آگاتا کریستی را میخوانیم در مغزمان چه میگذرد؟ 

آیا به تحلیل و تکاپو نمیافتیم؟ 

زمانی که کتابهای علمی-تخیلی میخوانیم چطور؟ 

آیا تفکر تحلیلی یا انتقادی خود را به چالش نمیکشیم؟ 

اینها نمونههای کوچکی از بهکارگیری مهارت تفکر و تحلیل بودند. 

قطعاً بهتر میتوانیم مسائل پیرامون خود را تجزیه و آنالیز کنیم. 

فرقی هم نمیکند که این مسائل در کدام دسته قرار بگیرند. اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عاشقانه و غیره.

 

۸)  ارتباط مؤثرتر با دیگران

افزایش همدلی و ارتباط بهتر با دیگران نیز از دیگر فایدههای مطالعه است. 

لمس احساس دیگران و نزدیک شدن به مخاطب مهارتی است که در همهی مردم یکسان نیست. 

بهواسطهی تعمق عمیقی که هنگام مطالعه به وجود میآید فاصله بین ما و انسانهای اجتماع بهمراتب کمتر میشود؛ بنابراین دیگران را بهتر درک میکنیم و میتوانیم یاری‌گر مفیدتری باشیم.

 

۹)   افزایش تمرکز و مبارزه با افسردگی

مردم اغلب از تأثیرات شگرف کتابها غافل میشوند. 

یکی از شایعترین بیماریهای روحی و روانی انسان امروز، افسردگی است. 

دانشمندان ثابت کردهاند کتاب خواندن تأثیر بسزایی در پیشگیری یا از بین بردن افسردگی دارد. 

هر چه انگیزه اشخاص بیشتر باشد امید به زندگی بالاتر میرود و هر چه این امید افزایش یابد، 

تلاش برای بهتر بودن جایگزین افسردگی میشود. 

مخصوصاً اگر موضوع کتابها انگیزشی و خودیاری باشند.

 

 

میتوانم دهها مورد دیگر در باب مزایای مطالعه و کتابخوانی بنویسم. 

هیچکس هم نمیتواند مطالعه کردن را کاری بیهوده بنامد.

در انتهای گفتگویم با دوست فرهیختهام، پاسخ نهایی من به او این بود:

 

مهمترین نکته:

به نظر من علاوه بر همهی این توضیحات و محاسنی که دربارهی کتاب خواندن گفتم یک اصل مهم باید رعایت شود که تیر خلاص تمام مطالب گفتهشده است.

به آنچه میخوانیم عمل کنیم.

عمل نکردن به آموزههایمان، بهمرور خاصیت آنها را کمرنگ میکند. 

به همین دلیل است که گاهی پس از مدتی خواندههایمان را به فراموشی میسپاریم.

اگر میخواهیم تغییری در خود وزندگیمان بدهیم عمل‌گرایی را سرلوحهی همهی دانستههایمان قرار دهیم.

 

 

دوست دارم از تجربه کتابخوانی شما نیز باخبر شوم.

آنها را در زیر همین پست بنویسید.

 

 

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

چرا باید زیاد بخوانیم و چرا باید بیشتر ازآنچه می‌خوانیم، بنویسیم؟

۷ نکته مهم کتاب‌خوانی

 

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

6 نظرات روشن "۹ فایده مهم کتاب‌خوانی"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
مومن در
مهمان
سلام خدمت شما استاد به شخصه کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم؛ عاشق کتاب های روانشناسی هستم و سال گذشته در حیطه مرتبط به خودم سعی کردم ۱۵ تا کتاب بخونم ولی بعد از اخرین کتابی که خوندم، ارتباط بدون خشونت؛ زبان زندگی از مارشال روزنبرگ و بعد از اینکه دقیقا فردای روزی که کتابم تموم شده بود و داشتم سعی میکردم تکنیک های کتاب رو پیاده کنم موقعیتی پیش اومد که از شدت عصبانیت هیچ یادی از کتابی که خونده بودم در خاطرم نموند و بعدش خیلی حس بدی داشتم از اون موقع انگیزه م نسبت به کتاب خوندن… بیشتر بخوانید »
محمدرضا معاشرتی
مهمان

سلام دوست عزیز
باید به چند نکته اشاره کنم.
اول اینکه الزامی نیست هر چیزی رو که میخونید اجرا کنید. مثل اینه که شما مهارتهای زیادی داشته باشید ولی هر کدوم از اونها رو در زمان و مکان خودش به کار میگیرید. طبیعیه که شاید از بعضی از مهارتهاتون هم هیچ وقت استفاده نکنید چون موقعیتش نبوده.
نکته بعدی اینه که مطالب باید به مرور در ذهن جای بگیرند. شاید این مقاله بتونه بیشتر بهتون کمک کنه:
http://www.moasherati.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%d8%a7/

مومن در
مهمان

ممنونم از لطفتون

محمدرضا معاشرتی
مهمان

موفق باشید

محمدی
مهمان

سلااام
عالی بود، فقط فایده های دیگری هم وجود دارد.
مثلا:
جوان ماندن ذهن و جان
پذیرش دیگران و وسعت دید
خستگی ناپذیری
عاشق هستی شدن

wpDiscuz