۹ پیش‌نیاز برای یک برنامهٔ کارآمد

محمد رضا معاشرتی

۹ پیش‌نیاز برای یک برنامهٔ کارآمد

در مقالهٔ پیشین که با عنوان «ده گام مهم برای داشتن برنامهای موفق» نوشته بودم به گامهایی برای تنظیم برنامهای کارا اشاره کردم.

باید بدانیم همانند بسیاری از کارها، برنامهریزی هم به یک سری پیشنیاز و زیرساخت احتیاج دارد.

این پیشنیازها شمارا در ارائه یک برنامهٔ مفید، هدفمند و اجرایی یاری خواهند کرد و درواقع شالوده و بنیان انجام یک برنامهٔ مدون و کاربردی هستند.

در این مقاله به ۹ پیش‌نیاز مهم اشاره می‌کنم:

 

۱. داشتن علاقه و کشف محرکهای مثبت

بهجرئت میتوان گفت که علاقه و اشتیاق بزرگترین محرک برای رسیدن به هدفِ مطلوب است. 

کسی که عاشق کتاب خواندن است به شکل متفاوتی کتاب میخواند. 

کسی که با شور و علاقه در محل کارش حضور پیدا میکند و با اشتیاق و ایمان وظایفش را انجام میدهد، در مقایسه با یک کارمند معمولی و بیانگیزه نگرش و رفتاری متفاوت دارد. این اشتیاق باعث بالا رفتن بهرهوریِ فرد مشتاق میشود. باید برنامهریزی از حالت انجام شیوههای خاص و معمولی خارج شود و به فعالیتی دوستداشتنی و دلپذیر تبدیل شود. 

فقط در این صورت است که میتوانید با موفقیت برنامه خود را کامل کنید.

 

۲٫ تربیت ذهن برای تبعیت از برنامه

اگر ذهنی پریشان داشته باشید و نتوانید بر هدف و برنامههایتان تمرکز کنید، راهی پر از سنگلاخ در پیش خواهید داشت. 

در اصل جاده هموار رسیدن به رؤیاهایتان را با موانع زیاد پرکردهاید. ذهن باید طوری تربیت شود که بتواند از برنامههای ارائهشده پیروی کند. 

باورهای نادرست را فراموش کنید. وقت آن است که تفکر اجرایی شما نیز متحول گردد.

هیچوقت تصور نکنید همهچیز خودبهخود انجام میشود. 

برخی افراد با تکیهبر باورهای غلط تلاش میکنند بهانهجویی کنند و طفره بروند.

رفتار و عادتهای نادرست مانعی هستند که بین شما و هدفتان قرار دارند، پس ذهنیت خود را عوض کنید و آماده شوید قدمبهقدم با برنامههایتان پیش بروید.

همانند تمام مهارتهای دیگر این کار نیز به آموزش نیاز دارد. 

ذهن خلاق باید بهدرستی از این مهارتها شناخت پیدا کند تا بتواند به نتیجهٔ مطلوب برسد.

 

۳. اهمالکاری ممنوع

هیچ توجیهی برای اهمالکاری و سستی پذیرفتنی نیست. 

جالب است بدانید برخی افراد از برنامهریزی بهعنوان شیوهای برای اهمالکاری استفاده میکنند!

یکی از دلایل به تعویق انداختن کارها نداشتن انگیزه و اشتیاق است. 

پس همانطور که بارها تأکید کردم تلاش کنید به کاری که در حال انجام آن هستید مشتاق باشید و با تمام وجود و عشق و علاقه آن را بهپیش ببرید.

 

۴. پرهیز از کمالگرایی

کمالگرایی بهعنوان یک خصوصیت مفید و سازنده همیشه مطرح میشود و من نیز به آن کاملاً اعتقاددارم؛ 

اما متأسفانه برخی افراد به دلیل دید کمالگرایی هیچگاه نتوانستند به افکارشان جامه عمل بپوشانند. 

ذهنیتِ افراد کمالگرا «یا بهترین یا هیچ» است. 

آنها همیشه دنبال «بهترینها» هستند و میگویند که برنامهٔ معمولی و ساده به درد نمیخورد، باید برنامهای عالی با اهدافی بزرگ و دقیق داشته باشند. 

برنامهای که در آن با دقت و جزئیات تماممسیرها را پیشبینی کرده باشند تا از هر لحاظ بیعیبونقص عمل کنند و بتوانند به بالاترین درجهٔ مقصود برسند.

دکتر دیوید برنز، روانپزشک بالینی و نویسنده، کمالگرایان را اینگونه معرفی میکند:

«کمالگرا کسی است که استانداردهایش فراتر از دسترس یا منطق است، وسواس گونه و پیوسته برای دستیابی به اهداف ناممکن تلاش و ارزشهایش را ازلحاظ مولد بودن و میزان دستاوردها بهطور کامل ارزیابی میکند.»

مطمئناً این کمالگرایی هیچگاه اجازه نمیدهد برنامهای عملی شود، بنابراین هدف بدون برنامه رهاشده است و نتیجهای در پی نخواهد داشت.

 

۵. متعهد ماندن به برنامه

چرا برنامههایتان را نیمهکاره رها میکنید؟ چرا روی آنها متمرکز نمیشوید؟ 

آیا ترس از درست انجام نشدنِ برنامه باعث فرار شما از آن میشود؟

تا زمانی که به کاری که انجام میدهید متعهد نباشید هیچیک از موارد ذکرشده نمیتوانند اتفاق بیفتند. 

تعهد بخش جداییناپذیر از فرایند است. 

مسئولیت اشتباهاتتان را عهدهدار شوید تا بتوانید افتخار پیروزیهایتان را جشن بگیرید. 

بدون تعهد، آتشِ شورواشتیاق شما خاموش میشود و رفتهرفته تمرکز شما به برنامه نیز کمتر خواهد شد و نتیجه آن غلبه رعب و وحشتِ درونی است. 

در انتهای کار نیز از برنامه فرار میکنید و خفت و خواریِ بیمسئولیتی تا سالهای سال جسم و روح شمارا آزار خواهد داد.

 

۶. دوری از عادتهای نادرست و محرکهای منفی

یکی از بهترین محرکها همنشینی با افرادی است که باعث رشد و ترقی شما میشوند. 

همنشینان خود را از کسانی انتخاب کنید که از شما باهوشتر و خلاقتر باشند. 

برقراری ارتباط با برترها را بهنوعی عادت تبدیل کنید و از معاشرت باکسانی که همسطح یا پایینتر از شما هستند بپرهیزید (خصوصاً افرادی که باانرژی و انگیزههای منفی تلاش میکنند شمارا از رسیدن به هدف منصرف کنند). 

درواقع ارتباط رو به بالا و عمودی را جایگزین ارتباط افقی و رو به پایین کنید. 

هیچوقت یک رزمیکار دارای کمربند مشکی از کسانی که کمربند سفید دارند مهارتی را یاد نخواهد گرفت.

معاشرت با قلهنشینها شمارا قله نشین میکند.

عادتهای بد و منفیِ خود را شناسایی و آنها را با رفتارهای درست و مثبت جایگزین کنید.

 

۷. برای موفقیت آمادهباشید

عادتهای خود را بر پایه اصول و شیوه زندگیتان پایهگذاری و خود را برای موفقیتها آماده کنید. 

درزمانی که باید کارکنید، فقط کارکنید و از افرادی که زمان کاری خود را تلف میکنند دوریکنید. 

هرکجا که باشید باید با تمام قوا کاری را انجام دهید که از دستتان برمیآید. 

زندگی بازخوردی از نگرش ماست. 

اگر اجازه دهیم افکار منفی ذهن ما را به خود مشغول کنند هیچگاه نمیتوانیم به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنیم.

باوجوداینکه ذهن تمایل شدید به جذب حوادث منفی دارد، تلاش کنید جریان انرژی مثبت را آگاهانه وارد ذهن و زندگی خود کنید. 

شکرگزار باشید و از زوایای دیگر به مشکلات نگاه کنید. از مسائلی که خارج از حیطه بحث و نظر شما هستند دوریکنید و ذهنتان را متمرکز نگهدارید. 

می‌توان نیمهپر لیوان را دید و از آن به نفع خود بهرهبرداری کرد.

به قول دارن هاردی، «موفقیت، انجام یک برنامه نیست، تبدیلشدن به یک برنامه است».

پس آمادگی پذیرش موفقیت و پیمودن ادامه مسیر را داشته باشید.

 

۸. در پی کم کردن نباشید، اضافه کنید

اضافهوزن دارید؟ بهجای حذف خوراکی از رژیم غذایی، آن را با خوراکیهای دیگر جایگزین کنید. 

اگر زمان زیادی را در مقابل تلویزیون میگذرانید، آن زمان را به کاری که دوست دارید اختصاص دهید. 

هیچوقت در پی کم کردن نباشید. 

در پی چیزهایی باشید که اگر به زندگی شما اضافه شوند، برایتان تجربههای پربارتری به ارمغان میآورند. 

همواره در پی ارزشآفرینی باشید. 

موفقیت هیچگاه با کمبود مواجه نمیشود. 

برای انجام برنامههایتان چند برابر تلاش کنید. 

هیچ پیشرفتی بدون زحمت به دست نمیآید. 

بیشتر کمبودها از کمکاری ناشی میشوند، همواره این موضوع را هنگام تنظیم کردن برنامههایتان به خاطر داشته باشید.

 

۹٫ مسئولیتپذیر باشید و پیروزیهایتان را جشن بگیرید

تا نتوانید مسئولیت رفتار و اعمال خود را بر عهده بگیرید، هیچکس به شما اطمینان نمیکند. 

مسئولیتپذیری باعث میشود شما خود را در معرض نمایش عموم قرار دهید. 

آیا زمانی که در یک سخنرانی قولی میدهید، پسازآن میتوانید به قول خود پایبند نباشید؟ 

وقتی عزتنفس داشته باشید آنگاه خودتان را باور دارید، وقتی خود را باور کنید، شهامت شما افزایش مییابد و درنتیجه قبول مسئولیت میکنید.

مسئولیتپذیر بودن یعنی معتمد بودن. 

اگر خود را در قبال کارهایتان مسئول بدانید دیگران نیز به شما اطمینان میکنند. 

در این صورت است که میتوانید کارها را یکی پس از دیگری به سرانجام برسانید و کامتان را با طعم دلنشین موفقیت شیرین کنید.

فرار از مسئولیتها بهمنزلهٔ فرار از خویشتن است. 

بعد از هر مرحلهٔ انجام کار و حصول نتیجهٔ مثبت با دوستان و همکارانتان این پیروزی را جشن بگیرید. 

باید در دادنِ پاداش به خودتان کمی دستودلبازتر عمل کنید. 

جشن و شادی پاداش شماست، روحیه گروه را تقویت، آنها را به ادامه کار دلگرمتر و قدردانی شمارا از آنها خاطرنشان میکند.

فراموش نکنید که کارِ بدون تفریح پس از مدتی کسلکننده میشود، پس همیشه چاشنی انفجاری جشن و سرگرمی را آماده داشته باشید.

 

 

آیا شما این پیشنیازها را رعایت کردهاید؟ 

 

  

گزیده‌ای از کتاب عمل‌گرایی

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

ده گام مهم برای داشتن برنامه‌ای موفق

چگونه می‌توانیم ذهن خود را برای تبعیت از برنامه‌هایمان تربیت کنیم؟

 

 

در همین رابطه بخوانید:  نسخه جادویی (قسمت پنجم) – برنامه‌ریزی

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz