درباره من

من محمدرضا معاشرتی هستم.

دو تاریخ تولد دارم، یکی اصلی و یکی شناسنامهای. اصلی میشود ۲۲ آبان ۱۳۵۳؛ اما شناسنامهام که گویی از خودم عجولتر بوده ۱ شهریور ۱۳۵۲ مرا ثبت کرده!

سال تولدم ببر است و ماه آن عقرب. اینگونه بود که شدم «ببر در عقرب».

 

تخصص اصلی من نرمافزار است و در سالهای اخیر بهصورت خاصتری روی تحلیل و طراحی مدلهای مختلف کسبوکار و اجرای آنها در محیط بانک اطلاعاتی SQL SERVER پرداختهام. ولی هنوز برنامهنویسی را دوست دارم و گاهی انجام میدهم.

اگر کنجکاو بودید که در مورد رزومه و شرایط کاری من بیشتر بدانید، به اینجا بروید. اگر هم حوصله نداشتید در انتهای همین صفحه چندخطی نوشتهام.

 

از هنر هم کموبیش بویی بردهام. در زمانهایی که حالی دست بدهد خطاطی میکنم. نستعلیق و شکستهنستعلیق. نه زیاد حرفهای هستم و نه خیلی غیرحرفهای.

در دوران جوانی اولم گاهی ساز مخالفی میزدم. سهتاری بود و نوای دلی که ممکن بود ناهنجار هم به گوش بیاید.

 

 از همان دوران سعی بر مطالعه داشتم و گه گاهی دستی بر قلم میبردم و چندپارههایی مینوشتم. شعر هم سرودهام، نو و کهنه. البته اگر بتوان اسمش را شعر گذاشت. بیشتر حدیث دل هستند و هوای روح. نویسنده نیستم ولی دوست دارم بنویسم، بلکه روزی نویسنده هم باشم.

 

این سایت، سایت شخصی من است. تلاش میکنم مطالب آموختهشده و تجربههایم را با شما سهیم باشم و بسیار خرسند میشوم نظرات سازندهی شما را در مورد آنها بدانم. پس دریغ نکنید.

در چند سال اخیر روی موضوعات توسعهی فردی، موفقیت و انگیزشی بیشتر متمرکزشدهام. همهی تلاشم این است که نقشی هرچند کوچک در رشد و پیشرفت دوستانم داشته باشم و در این راه از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.

به امید موفقیت، خوشبختی و توسعهی تکتک شما عزیزان.

 

چند خط از رزومهی من:

 

          مدیرعامل شرکت زمزم رایانه

          کارشناس نرمافزار، متخصص بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای یکپارچه

          طراح و تحلیلگر کسبوکار

          فعال در حوزهی بهبود و توسعهی مهارتهای فردی

          دارای بیش از ۱۵ سال سابقهی مدیریتی در شرکتهای دولتی و خصوصی

          مشاور و مدیر پروژه در سازمان امور مالیاتی

          مشاور و مدیر پروژه در شرکت گاز استان تهران

          مشاور و تحلیلگر شرکت شاتل

          مدیر پروژه و طراح سیستم یکپارچه دارویی در شرکت بهستان دارو

          مدیر پروژه و طراح سیستم یکپارچه بازرگانی در شرکت مینو

          مدیر پروژه و طراح سیستم یکپارچه بازرگانی کیان

          مدیر واحد نرمافزار و QC در شرکت آرک

          عضو تیم طراحی و پیادهسازی سیستم یکپارچه بازرگانی و تولیدی گروه صنعتی گلرنگ

          مشاور انجمن حملونقل بینالمللی ایران

          دارای مدرک MCSD مهندسی مایکروسافت در حوزه توسعه و بانکهای اطلاعاتی

          دارای مدرک Situational Leadership II

          دارای مدرک The TAO of Coaching

          دارای مدرک Stress Management

          دارای مدرک Job Interview Skills

          دارای مدرک Computer Aided Design (Cavendish College London)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(بازدید امروز: ۱۰)