چه رابطه‌ای بین توسعه فردی و ترس وجود دارد؟

چه رابطه‌ای بین توسعه فردی و ترس وجود دارد؟

تابهحال شده از انجامدادن کاری ترس و واهمه داشته باشید؟ همهی ما در زندگی ترس را تجربه کردیم. این تجربه در دوران کودکی به شکلهای مختلفی نمود پیداکردهاست. بعنوان مثال ترس از تاریکی، تنهایی، شبِ امتحان، تنبیه و نمونههایی ازاین قبیل.

 

نوع دیگری از ترس وجود دارد که عموما در دوران بزرگسالی به سراغمان میآید. فرض کنید میخواهید دست بهکار جدیدی بزنید و تحولی در زندگی یا کسبوکارِ خود ایجاد کنید. در اینحالت احتمالا ترس وجودتان را دربرمیگیرد. عمدهترین دلیل آن این است که در راهی گام نهادهاید که تا بهحال تجربه نکردهبودید. مسیری نو و احتمالا مبهم.

 

قبلاز ادامه‌‌ی این مطلب بدنیست جملهای را که گرانت کاردون در کتاب قاعده ۱۰ برابر در مورد تعریف ترس نوشته، برایتان بازگو کنم:

برخی بر این باورند که ترس در زبان انگلیسی از حروف نخست عبارت انگلیسی «رویدادهای کاذب با ظاهری واقعی» تشکیل شده است. این استدلال بهدرستی بهاین نکته اشاره دارد که اکثر آنچه که از آن ترس دارید هرگز اتفاق نمیافتد. ترس نشانهی ایناست که در حال انجام کاری هستید که لازمهی قرارگرفتن در مسیر درست است.

 

میخواهم خیالتان را آسوده کنم. این ترس نه تنها بد نیست بلکه بسیار هم خوب و بهجااست. هر زمان که احساس ترس در وجودتان رخنه کرد یقین داشتهباشید که باید خیلی مصممتر دست به اقدام بزنید. به هیچوجه دست از تلاش برندارید زیرا اگر مسیرتان درست نبود چیزی برای ترسیدن وجودنداشت پس مجال عقبنشینی نیست.

برای این‌که به توسعه‌‌فردی برسید باید از ترسها بعنوان سوخت استفادهکنید. 

سوختی که برای سرعتبخشیدن به انجام امورزندگی و کار، شما را با شتاب دوچندان به جلو میراند.

 

هرگز جملات زیر را بهکار نبرید زیرا آنها باعث شکست شما در برابر ترس خواهد شد:

          الان زمان مناسبی نیست.

          بعدا با او صحبت میکنم.

          امکان ندارد، افراد قویتر از من نتوانستهاند در این راه موفق شوند پس منهم نمیتوانم.

          اول باید خودم را آماده کنم.

          به محض انجام فلان کار، شروع میکنم.

 

خودتان بهتر میدانید که میتوان هزاران بهانه برای انجامندادن یا ترسیدن ردیف کرد ولی فراموش نکنید که با بهانهتراشی نهتنها پیشرفتی حاصل نمیشود بلکه سرخوردگی بیشتری را بههمراه خواهدداشت.

با آنچه که از آن میترسید روبرو شوید و آنرا بیدرنگ انجامدهید.

اجازهندهید ترس اعتمادبهنفس شما را به غارت ببرد.

اجازهندهید ترس شما را فلج و زمینگیر کند.

اجازهندهید ترس از نقاط ضعف شما تغذیه کند.

توسعه‌فردی و تبدیل‌شدن به انسان موفق و ثروتمند و بهرهبردن از یک زندگیخوب، از روی شانس و اقبال حاصل نمیشود، باید از ترسها عبورکنید و رویاهایتان را جامهی عمل بپوشانید.

 

شما از چه چیزهایی میترسید؟

 

 

#ترس

#گرانت_کاردون

#قاعده_۱۰_برایر

 

#هدف_برنامه_حرکت

 

(بازدید امروز: ۲)

دیدگاه بگذارید

2 نظرات روشن "چه رابطه‌ای بین توسعه فردی و ترس وجود دارد؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
سجّاد رحیمی مدیسه
مهمان

به اعتقاد بنده اولین دلیلی که افراد تمایل به توسعه فردی در کشور ندارند، عدم اطمینان محیطی و تجربه شکست خورده دانشگاه برای هزاران و میلیون ها جوان است.
جوانان در دانشگاه هایی درس خواندند که به حکم قانون و شرع ما مجوز آموزش داشتند و دارند
اما متاسفانه در بازار کار دولت حمایتی نکرده و جوانان را به حال خودشان رها کرده جناب معاشرتی
به اعتقاد بنده بحث ترس چندان موضوعیت واقعا ندارد: چه کسی از توسعه فردی و موفقیت بدش می آید؟؟

wpDiscuz