گزین‌نوشته‌های من

محمدرضا معاشرتی

محمدرضا معاشرتی

خودت را بشناس، ارتقا پیدا کن، رؤیاهایت را عملی کن، تاثیرگذار باش تا جاودان شوی

ShortNotePage
quote

۸۵ تا ۹۱) از حاشیه‌ی امنیت خود بیرون بیا، یکی از بزرگترین عوامل درجازدنت همین است.

(بازدید امروز: ۴)