گزین‌نوشته‌های من

محمدرضا معاشرتی

محمدرضا معاشرتی

خودت را بشناس، ارتقا پیدا کن، رؤیاهایت را عملی کن، تاثیرگذار باش تا جاودان شوی

ShortNotePage
(بازدید امروز: ۳)