Archive for Tag: تغییر

سخت کوشی همیشه راه حل نیست

چگونه سخت‌کوشی می‌تواند پوششی بر اهمال‌کاری باشد؟

از کودکی به گوشمان خواندند که انسان موفق کسی است که بسیار تلاش می‌کند، می‌کوشد و هیچ‌گاه خسته نمی‌شود. این تعریف می‌تواند درست یا نادرست باشد.

بیشتر بخوانید