Archive for Tag: جسارت

نوشتن جسارت می خواهد

آیا می توانی بنویسی؟ آیا جرأت نوشتن داری؟ آیا می توانی هر چه در ذهنت می گذرد را بنگاری؟ نوشتن جسارت می خواهد. به نظر من اگر می نویسی پس شجاع هستی. هر کسی قادر به نوشتن نیست. البته معمولا همه در ابتدا گمان می کنند که قادر به نوشتن...

بیشتر بخوانید