Archive for Tag: راز

قاچاق آدم نمی کنیم ولی آدمها ما را قاچاق می کنند!

تا به حال کسی را قاچاق کرده اید؟ یا شما توسط دیگران قاچاق شده اید؟ یعنی چه که دیگران ما را قاچاق می کنند؟ من خودم یکی دو بار قاچاق شده ام! قاچاق کردن آدم ها یعنی از آنها سوء استفاده کردن. یعنی بدون اینکه بفهمند ذهن و روح...

بیشتر بخوانید

رازی است اندر دل نهان

رازیست اندر دل نهان ، گو بشنود پیر و جوان در سرسرای این جهان، یارب عیان کن این نهـــان رو عاشق بیدار جو ، از جام وی رازی بگــو وآنگه بر آن جام و سبو ،کامی بزن گردی جوان ازجام او روز الست ،گردیده آدم مستِ مسـت وین مست...

بیشتر بخوانید