Archive for Tag: شامپو

شامپو بخر!

شامپو بخر قبل از اینکه لخت و عور با تن و بدنی خیس، مستاصل و وامانده در حمام بمانی و بجای کاسه ی آب، کاسه ی چه کنم بر سر بریزی. گاهی وقتها باید حواست به خودت باشد. مبادا چیزی برای ارائه نداشته باشی. مبادا از درون تهی شده...

بیشتر بخوانید