Archive for Tag: شکاف دیجیتالی

IT

شکاف دیجیتالی چیست؟

در تعریف دقیق شکاف دیجیتالی هنوز اختلاف‌هایی وجود دارد ولی در این پست تلاش کردم که عمومی‌ترین تعریفی که موردقبول بیشتر مراجع مربوطه است را بیان کنم.

بیشتر بخوانید