Archive for Tag: عروسک

عروسک قصه ی من

عروسک قصه ی من ای که همواره تو بودی در شب تنهایی و شیدایی و بی آشنایی . ای که بودی و شنیدی قصه های غصه هایم . عروسک قصه ی من چه آمد بر سر پیراهن نقش و نگارینت چه آمد بر سر آن جامه ای که با...

بیشتر بخوانید