Archive for Tag: محمد رضا معاشرتی

رازی است اندر دل نهان

رازیست اندر دل نهان ، گو بشنود پیر و جوان در سرسرای این جهان، یارب عیان کن این نهـــان رو عاشق بیدار جو ، از جام وی رازی بگــو وآنگه بر آن جام و سبو ،کامی بزن گردی جوان ازجام او روز الست ،گردیده آدم مستِ مسـت وین مست...

بیشتر بخوانید