Archive for Tag: معاشرتی

رهنمایانِ حقیقت

رهنمایان حقیقت جملگی باده پرستند ماهرویان طریقت ز صفا جام شکستند راهیانِ درِ دیر و زاهدانِ درِ معبد از گدایان جفا دیده دگر روی ببستند ز سرِ صدق و صفا نوش مِی ام کاین مِی و مستی عامیان را نتوان بُرد ازین جای که هستند ما بدین غرقه شدن...

بیشتر بخوانید

قبله ی خوبان

ای قبله ی خوبانِ ما ای جان و ای جانانِ ما ای عاشقان را رهنما ای فخر ما ای روح ما عمریست اندر کوی تو دائم به جستجوی تو ای قبله ام حاجات، تو، منزل بنه بر جان ما راهم ز نامردان زدی حالم ز بد حالان زدی روح...

بیشتر بخوانید

دردِ زمان

من این دردِ زمان را با که گویم رفیقا این نهان را با که گویم من این طوفان سخت و جان فزا را بجز روی حریفان با که گویم به دل تا کی بُوَد این غم نهفتن وگر نبوَد حبیبی با که گویم شکایت پیش می آورد هر دم...

بیشتر بخوانید

عاشقان از رهِ لطفت به مرادی نرسیدند

عاشقان از رهِ لطفت به مرادی نرسیدند عارفان نعره ی مستانه ی ما را نشنیدند مگرت راهِ نظر را دگری بر تو نیاموخت که نظر بر دلِ ما را به دو صد ناز خریدند من و این آهوی وحشی و رقیبانِ زمانه ز خدا پرس چرا از دلِ یاران...

بیشتر بخوانید