گزین نوشته‌ها

جملات قصار

«گزین نوشته» تعریفی است که برای جملات کوتاه و مختصر به کار میبرم.

کوتاه نویسی و استفاده از جملههای مختصر و مفید برای انسان امروزی جذابیت دارد.

در دنیای کنونی که رشد سرعت در زندگی افراد بهشدت تأثیر گذاشته است، جریان عادی و ملایم زیستن بهندرت دیده میشود. 

در این میان، خواندن و نوشتن نیز از این آفت دور نمانده است.

 

یکی از این عوامل رواج شبکههای اجتماعی است.

مردم عادت کردهاند که جملات کوتاه بخوانند و سریع به جمله یا عکس بعدی بروند.

 

کاری به میزان تأثیرگذاری این روش ندارم. صرفاً پیش درآمدی بود برای یادآوری.

تصمیم گرفتم در قسمتی از سایت به جملههای کوتاه بپردازم.

این جمله‌ها را در شبکههای اجتماعی مختلف از قبیل توییتر، تلگرام و اینستاگرام نوشتم.

این گزین نوشتهها، گفتههای کوتاه یا به قولی جملات قصار من است. 

اگر نقلقولی از دیگران باشد، حتماً نام نویسنده قیدشده است.

 

این صفحه همیشه در حال بهروز شدن است؛ بنابراین پیشنهاد میکنم دستکم دو سه روز یکبار به اینجا سر بزنید.

 

همواره اهداف خود را بزرگ انتخاب کنید. 

هرچه آنها دستنیافتنیتر باشند انگیزه شما برای ایجاد محرک بیشتر میشود. 

باید اهداف را به نیتی بزرگتر پیوند بزنید.

نباید فکر کنیم پسازاینکه به هدفمان رسیدیم دیگر کاری برای انجام دادن نداریم. موفقیت هیچگاه پایان نمیپذیرد. 

موفقیت همیشه شیرین و گوارا نیست. این برداشت ما از موفقیت است که تعیینکننده مقدار آن است. 

موفقیت با تلاش هوشمندانه رابطه مستقیم دارد. سخت کار کردن همیشه رضایتمندی را به دنبال نمیآورد. 

آن چیزی که ما را بهپیش میبرد این است که بدانیم چگونه و برای چه هدفی گام برداریم.

وضعیت کنونی شما دقیقاً بر اساس خط‌مشی شما به وجود آمده است. 

پس برای عوض شدن زندگی باید خودتان را عوض کنید. 

باید کارهایی انجام دهید که تا به امروز از آن‌ها گریزان بودید، باید به تصمیم‌هایتان عمل کنید.

 

۹۸ درصد مردم تا زمانی درستکار هستند که محیط و شرایط پیرامونشان آنها را به سمت درستی سوق دهد.

اگر میزان وسوسه قدری بیشتر شود در جهت انجام کارهای نادرست حرکت خواهند کرد.

«دین اریلی»

انسانها در شرایط عادی و بدون کنترل، میل به تقلب دارند ولی آن تقلب را به نحوی انجام میدهند که به تصویر ذهنی خودشان خدشهای وارد نشود و احساس گناه نکنند.

خیلی اوقات ما نمیتوانیم بین رؤیا، آرزو و هدف تفاوت درستی قائل شویم.

رؤیاها پندارهایی هستند که عموماً از تمایلات و خواستههای ارضاء نشده سرچشمه میگیرند.

درحالیکه آرزو چیزی است که میتوانیم برای به دست آوردن آن اقدام کنیم و ما را به آیندهای بهتر امیدوار میسازد.

میخواهیم اشتباهاتشان را غلطگیری کنیم غافل از اینکه با اشتباهی دیگر، نمیشود سایر غلطها را پوشاند.

 

اشتباه با اشتباه، پاک نمیشود.

از ۱۰ هدفی که دوست دارید در سال آینده به آنها برسید فهرستی تهیه کنید.

 

اگر فقط میتوانستید به یکی از اهداف این فهرست برسید، کدام هدف بیشترین تأثیر مثبت را روی زندگیتان میگذاشت؟

اهدافتان را بنویسید.

باید بدانی چه میخواهی تا بتوانی به آن برسی و این دانستن فقط با نوشتن عملی میشود.

دوست دارید سال جدید را چگونه آغاز کنید؟

آیا هدفی برای آن دارید؟

 

آیا برنامهای اجرایی برای رسیدن به هدفهایتان طراحی کردهاید؟

مارک تواین جملهٔ جالبی دارد.

 

میگوید: کسی که مطالعه نمیکند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد.

اگر یکدهم زمانی را که برای خواندن خبرهای زرد در شبکههای اجتماعی هدر میدهیم، کتاب بخوانیم بخش زیادی از مشکلات را راحتتر حل میکردیم.

چه چیزهایی ما را نگران میکند؟
چیزهایی که درباره آن
ها نگران میشویم بسیارند.

نکته اصلی این است که خیلی وقتها ما هیچگونه کنترلی بر آنها نداریم و نگرانی ما بابت اتفاقهایی است که از دست ما هیچ کاری برنمیآید.

چه چیزهایی را میتوانیم تحت تأثیر قرار دهیم؟

هر آنچه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط ما تأثیر میپذیرند.

خواه ما توانایی کنترل مستقیم و بیواسطه آنها را داشته باشیم، خواه بهصورت غیرمستقیم بر روی آنها اثربخش باشیم.

چه چیزهایی در کنترل ما هستند؟

منظور همه کارها و انتخابهایی است که ما مستقیماً میتوانیم آنها را کنترل کنیم و انجام دادن یا ندادن آنها صد درصد در حیطه توانایی، کنترل و اختیار ما هستند.

با توجه به قطعیت داشتن مرگ، پرسش اصلی این است که چگونه زندگی کنیم که بتوانیم بهترین بهره را از امکانات غیرقطعی زندگی ببریم.

از خصوصیات یک رهبر موفق «خلاقیت» است.

باید سعی کنید دستکم یک گام از دیگران جلوتر باشید وگرنه مجبور میشوید یکقدم پشت دیگران بایستید.

گاهی وقتها بهصورت خیلی اتفاقی، در زمان کوتاهی دوستیهایی به وجود میآید که بهمرور تبدیل به دوستی پایدار و عمیق میشوند.

یک طرح خوب که بتوانی آن را هماکنون اجرا کنی خیلی بهتر از ایده فوقالعادهای است که هفته بعد اجرا شود.

برای انجام یک کار موفق باید:

۸۰% زمان صرف نقاط قوت

۱۵% زمان صرف یادگیری

۵% زمان صرف فکر کردن به نقاط ضعف

 

رسیدن به چیزهایی که در دسترس شماست رؤیا نیست.

وقتی به فراتر از امکاناتتان فکر کردید و برای رسیدن به آن تلاش کردید یعنی شما رؤیایی جسورانه دارید که انجام آن، شما و جهان پیرامونتان را دگرگون میکند.

نیت، نیروی حرکت و جهتیاب درونی ماست که رفتارهای روزانه را هدایت میکند.

 

نیت برای انسانها مانند نرمافزار برای رایانه است.

ما تقریباً نیمی از شخصیتمان را در تلاش برای شباهت با دیگران از دست میدهیم.

آرتور شوپنهاور

شخص نامناسب در جای نامناسب: بازگشت به عقب

شخص نامناسب در جای مناسب: ناکامی

شخص مناسب در جای نامناسب: سردرگمی

شخص مناسب در جای مناسب: پیشرفت

شخص مناسب درجاهای مناسب: رونق

 

به آن چیزی دست خواهی یافت که ذهنت بهروشنی میبیند و باور میکند.

خودتان را مجبور به فکر کردن کنید.

رؤیاهایتان راه بهجایی نمیبرند مگر اینکه خودتان دستبهکار شوید.

انرژی شما جایی میرود که افکارتان در آنجا سیر میکند.

برای موفقیت باید زحمت کشید.

عادت کنیم صبح یک ساعت زودتر بیدار شویم و کارهای زیر را انجام دهیم:

۱٫ مراقبه و مدیتیشن، ۱۰ دقیقه

۲٫ تلقین مثبت به خود، ۱۰ دقیقه

۳٫ تجسم رؤیاها، ۱۰ دقیقه

۴٫ ورزش، ۱۰ دقیقه

۵٫ مطالعه، ۱۰ دقیقه

۶٫ نوشتن، ۱۰ دقیقه

 

 

نگران به پایان نرساندن کتاب نباشید.

یکی از دلایل تمام نکردن کتاب این است که برای شما جذابیت نداشته است.

ذائقهٔ خواندن افراد با یکدیگر متفاوت است.

شاید کتابی را که دهها نفر به شما توصیه کنند برای شما جذابیتی نداشته باشد؛ بنابراین میتوانید به سراغ موضوع دیگری بروید

همیشه شطرنج بهعنوان یک بازی عالی مورد توصیه بزرگان است.

به این دلیل که درسهای زیادی از جنس «یادگیری ضمنی» در آن وجود دارد که در زندگی به ما آموزش داده نمیشود

فرصتهای یادگیری زندگی را از دست ندهیم.

در تعریف معلم همواره گفته میشود:

معلم کسی است که دغدغههای قبلی را در ذهن دانشجو یا دانشآموز زنده میکند.

آموختن، به معنای یادگیری دانستههای قبلی است و هر مطلب جدید بخشی از آموختههای قبلی را در ذهن تداعی میکند.

حرف با کلام فرق میکند.

کلام، تعهد میآورد.

کلام، قداست دارد، حرمت دارد.

متوجه کلام خود باشیم.

خرد نوعی توانایی است. مهارت است.

توانایی برای حل درست مسائل، نگرش عمیق و صحیح، تجزیهوتحلیل، درست به کار بردن شعور و هوش با واقعنگری توأم با مثبت اندیشی.

چند نکته از کتاب جلسات مؤثر:

مهمترین عامل اثربخشتر کردن جلسات، تفکر دقیق قبل از جلسه است.

دلیل تشکیل جلسه قبل از آغاز شدن آن باید بهصورت شفاف مشخصشده باشد همچنین افرادی که قرار است در جلسه حاضر شوند مشخص و ممیزی شوند.

«حقیقت» موضوع عجیبی است.

گاهی آنقدر در دسترس است که اصلاً دیده نمیشود.

گاهی چنان نامرئی میشود که با مسلحترین چشمها نیز دیده نمیشوند.

بهتر نیست بهجای عمری در جستجوی حقیقت بودن، آن را زندگی کنیم؟

پسرکها شوخی شوخی

به قورباغهها

سنگ میپرانند

و قورباغهها

جدی جدی میمیرند.

 

«اریش فرید شاعر سرشناس اتریشی»

قربانی کسی است که ازلحاظ روانی خود را ناامید و شکستخورده و ناامید میداند. 

شاید واقعاً شکست نخورده باشد یا حتماً ضربهای خورده باشد؛ همینکه در یک رابطه، همکاری، یا زندگی خود را شکستخورده حس کند کافی است تا وارد نقش یک قربانی شود. 

تا عاشق نباشی از هیچچیز لذت نمیبری.

اصلاً مگر میشود عاشق نبود.

عشق جوهرهٔ زیستن است.

سپاسگزاری مقوله مهمی است.

همه بزرگان معتقدند هرچه بیشتر قدردان داشتههایمان باشیم بیشتر دریافت میکنیم.

باور داشته باشیم شکست جزئی از زندگی است.

ترسها، مصلحت را جایگزین رؤیاها میکنند.

ما میترسیم خواستههایمان را دنبال کنیم زیرا از احتمال شکست میترسیم.

همینالان یک کاغذ و قلم بردارید و همهٔ دلیلهایی که باعث شده شما از رفتن بهسوی هدفهایتان طفره بروید را بنویسید.

نتیجهٔ این کار شگفتآور را خواهید دید!

یادمان باشد؛

موفقیت نشانهٔ شادی نیست.

شاهکلید موفقیت، شادی است.

کاری را انجام دهیم که دوست داریم نه اینکه از روی اجبار به آن مشغول باشیم.

هدفها هستند که مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن میکنند و به انسان اعتمادبهنفس، انگیزه و عشق به زندگی میدهند.

ما به دنبال زندگی بهتر هستیم ولی مشکل این است که میخواهیم این زندگی بهتر را با همین رفتار و عادتهای کنونی به دست آوریم.

خب اگر با همین روش ادامه دهیم به همین نقطهای میرسیم که هماکنون در آن قرار داریم.

در مسیر موفقیت، خیلی به نظرات دیگران دربارهٔ کارهای خودتان اهمیت ندهید.

شکرگزار باشیم، با شکرگزاری نعمتهای بیشتر و بزرگتری به دست میآوریم.

قدر تکتک لحظههای زندگیتان را بدانید و آنها را با نگرانیها و افکار منفی هدر ندهید.

مثبت اندیش باشید.

همیشه یک ترس شدید از یک اندرز خوب، تأثیر بیشتری دارد.

خودویرانگرترین رفتارهایمان معمولاً در انکاری شدید و عمیق تنیده شدهاند.

به همین دلیل است که دربارهٔ مخرب برخی رفتارهایمان به خودمان دروغ میگوییم.

خیالاتتان را بازنگری کنید.

مطمئن شوید که این خیالات و رؤیاها در قالب اهداف قرار بگیرند وگرنه قابلدستیابی نخواهند بود.

اکنون شما بگویید اهداف چه قالبهایی دارند؟

کسی که اشتباهاتش را قبول میکند انسان ضعیفی نیست.

یک انسان منطقی با عزتنفس بالاست.

از ترسها بهعنوان سوخت استفاده کنید.

سوختی که برای سرعت بخشیدن به انجام امور زندگی و کار، شمارا با شتاب دوچندان به جلو میراند.

برای رسیدن به فردایی بهتر، بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم.

کدام درستتر است:

۱. به دلیل اینکه هزینه و انرژی ما محدود است بهتراست دامنه هدف را کوچکتر کنیم؟

۲. چند برابر تلاش کنیم تا مشتریان بیشتری را جذب کنیم؟

شادی واقعی آن است که توانسته باشیم زندگیِ خودمان را زندگی کنیم.

توسعه فردی یک کلاس یا رشتهٔ دانشگاهی خاصی نیست که بتوانیم با گذراندن چند واحد درسی آن را پاس کنیم.

توسعه فردی یک آموزش مداوم و پیوسته است تا آخر عمر.

تصویری که از خود مجسم کردهایم، اصلیترین دیدگاه زندگی ماست.

تجسم ترسها در این تصویر ناقص، سبب میشود خود را شایستهٔ قدردانی ندانیم.

کسی که هیچوقت دست از تلاش برنداشته و آرزوهایش را به واقعیت تبدیل کرده است.

باورهای بنیادی خود را به حوزهٔ آگاهی خود هدایت کنیم.

کارهایی که انجام میدهیم از طریق افکارمان هدایت میشوند.

ما همان آدمی هستیم که فکر میکنیم هستیم.

پس همانگونه که فکر میکنیم شناخته میشویم.

برخی معتقدند: زندگی رنج است.

پرسش من این است:

آیا نباید برای ادامه دادن به این «رنج» معنی ببخشیم؟

حال اگر زندگی معنی داشته باشد، رنج نیز بامعنی میشود.

نکته اینجاست که معنای زندگی هر کس با دیگری متفاوت است و نمیتوان آنها را انتقال داد.

هر انسانی باید معنای زندگی خودش را پیدا کند و مسئولیت آن را بپذیرد.

هرگاه بتوانیم کارهایمان را ارزانتر، سریعتر و راحتتر انجام دهیم، استراتژی عملیاتی درستی را در پیشگرفتهایم.

وقتی فکر میکنیم درماندهایم و هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم، بهترین کار این است که شرافتمندانه رنجها را تحملکنیم و ضمیر خود را شاد و راضی نگهداریم.

اینگونه در شکوهی بیپایان غرق میشویم.

گفتاری که از روی اعتقاد و باور نباشد هرگز بر ذهن ناخودآگاه اثری ندارد.

به همین دلیل است که بسیاری از تلقینها نتیجهٔ مؤثری ندارند.

آنچه کم داریم ایده نیست، فرصت هم نیست، ارادهای است که ایدههایمان را اجرا کند.

اگر بدون داشتن احساس نیاز، در پی آموختن مهارت تازهای بودهاید، شما یک آغازگر هستید.

در اصل آغازگر بودن، شروعی است برای ابتکار عمل و در پی آن خلاقیت.

آیا تاکنون بدون داشتن احساس نیاز، در پی آموختن مهارت تازهای بودهاید؟

مثلاً یادگیری یکزبان خارجی.

هدفهایتان را کوتاه و پیشپاافتاده انتخاب نکنید.

بلندپرواز باشید و خودتان را باور کنید.

شما منحصربهفرد هستید.

شما تواناییهایی دارید که تاکنون از آنها استفاده نکردهاید.

اگر ایدهای به ذهنت خطور کرد با یک برنامهریزی اولیه بلافاصله آن را انجام بده.

قطعاً افراد دیگری وجود دارند که ایدهٔ تو را در ذهن داشته باشند.

ترس، عاملی بازدارنده است.

با فرستادن مداوم جملهٔ «من میتوانم» به مغز، ناخودآگاه خود را تقویت کرده و عزتنفسمان را افزایش میدهیم.

کیفیت زندگی را افزایش دهیم.

رضایت خود را جلب کنیم.

 

همهچیز به راضی بودن از خود برمیگردد.

عادت کنیم «راهحل مدار» باشیم.

یعنی ذهن خود را برای تمرکز بر یافتن راهحلها پرورش دهیم نه تأمل بر تکرار مشکل.

ذهن خود را با مطالب باکیفیت، آموزشی و انگیزهبخش تغذیه کنیم.

راز اصلی موفقیت و شادکامی، توسعهٔ مهارتها و استعدادهای طبیعی ماست.

بهجای تمرکز بر نداشتهها، کمی داشتههایمان را تقویت کنیم.

ازآنجاییکه شادی یک امر منحصربهفرد و درونی است فقط خودمان میتوانیم برای خود آن را تعریف کنیم.

موجودیت انسانها حول محور ارزشهای هر شخص میچرخد. همهٔ پیشرفتهای زندگی از شما آغاز میشوند پس انرژیهای واقعی خود را مشخص کنید وزندگی را در آن راستا هدایت کنید.

افسار زندگی شما در دست خودتان است. شما طراح و برنامهریز زندگیتان هستید. شما تقدیر را هدایت میکنید نه سرنوشت شمارا.

در بسیاری از موارد محدودیتها باعث به کار افتادن نیروی بیشتر ذهنی میشوند و خلاقیت شمارا بهطور عجیبی افزایش میدهند، در این شرایط است که میتوانید راههای جدیدی را پیشنهاد دهید و آنها را به کار بگیرید.

پسازاینکه هدف و اندازه آن مشخص شد باید مسیرهای رسیدن به آن ترسیم شود.

تکتک مسیرها باید بهدرستی بررسی شوند و درنهایت مسیری انتخاب شود که با توجه به امکانات و تواناییهایتان پیمودنی باشد.

هرگاه طرز صحبت با خودمان را عوض کنیم آنگاه است که خودمان نیز تغییر میکنیم.

بهجای عیبجویی و بهانهتراشی در پی جستن خوبیها باشیم.

هنگام حرف زدن، مچ خود را بگیریم و از کلمات قربانیها استفاده نکنیم.

ارزش رسیدن به هدف را تعیین کنید و مطمئن شوید که بتواند نیاز شمارا مرتفع کند. میزانِ واقعی بودنِ هدف با امکانات و تواناییهای خود را نیز بسنجید.

هدف را طوری تنظیم کنید که بتوان آن را به میزان معینی تخمین زد و این کار فقط با استفاده از معیار اندازهگیری امکانپذیر است.

اگر بدانی چه میخواهی و آن را بنویسی شاهد وقوع چیزهایی خواهی بود که تحقق اهداف را بهشدت افزایش میدهند.

درواقع مینویسی تا اعتقاد خودت را به حصول آن اثبات کنی.

اهدافتان را بنویسید تا به آنها برسید.

بسیاری از مردم پول را پس میزنند زیرا احساس میکنند شایستگی آن را ندارند.

 

یکی از روشهای حل این مشکل این است که پول را برای یک «هدف» بزرگ بخواهید.

 

وقتی میکوشید حس درونی و ناخودآگاه خود را روشن کنید، هدفی بزرگتر را برای کسب پول و ثروت تعیین میکنید.

 

اگر میخواهید ثروتمند شوید، ابتدا باید مسئولیت وضعیت کنونی مالی خود را بپذیرید؛ یعنی قبول کنید شما مسئول داشتهها و نداشتههای خود هستید. دست از مقصر دانستن پدر، مادر، دولت، تورم و… بردارید.

دوروبرتان را نگاه کنید. در همین شرایط اقتصادی عدهای هرروز ثروتمندتر میشوند.

 

به نظر شما چه کسی مسئول چیزهایی است که در زندگی شما خوب انجامنشده است؟

 

برای تقویت اعتمادبهنفس، مثل هر توانایی و مهارت دیگری باید تمرین داشته باشید تا بتوانید آن را مدیریت کنید.

 

همیشه لبخند بزنید. بخندید و با آدمهای مثبت معاشرت کنید تا هم خودتان حس بهتری داشته باشید و هم اطرافیانتان.

 

ذهن ما با الگوهای مثبت و منفی مختلفی در مورد پول شرطی شده است. برای تغییر، در گام نخست باید این الگوها را شناسایی کنیم.

 

انسان با چهرههای مختلفی زندگی میکند. چهرهها مانند نقابهایی هستند که بر اساس شرایط، بر چهرهٔ ما نقش میبندند. 

آنقدر این کار را انجام میدهیم که چهرهٔ واقعی خود را فراموش میکنیم. 

چهرهای که تشخیص آن برای خودمان نیز دشوار است.

 

انتخاب کسانی که با آنها کار وزندگی میکنیم، بسیار مهم است؛ زیرا اطرافیان در زندگی ما تأثیر بسیاری دارند.

 

رفتار و عادتهای ما، میانگین رفتار پنجنفری است که به ما نزدیکتر هستند و با آنها رابطهٔ بیشتری داریم. حواسمان به این پنج نفر باشد.

 

برای هدف خود معیار مناسب انتخاب کنید، زیرا با این کار میتوانید بسنجید که چه مقدار از مسیر را طی کردهاید یا چه زمانی به هدف خودخواهید رسید.

 

در صورت داشتن باورهای بنیادین منفی، اطلاعاتی ورودی مغز را بهطور انتخابی، تنها بر اساس بخشی از تجربههایمان که با این باورها همخوانی دارد طبقهبندی میکنیم.

 

رفتار و کردار ما از اندیشههایمان سرچشمه میگیرند. افکارمان را واضح و شفاف به زبان بیاوریم و بر اساس گفتههایمان رفتار کنیم.

 

وقتی در تعریف هدف از «وضعیتی در آینده» صحبت میکنیم باید بدانیم که این وضعیت شامل شرایط متنوعی است ازجمله: شرایط جسمی، مادی، روحی، شغلی، اجتماعی، تحصیلی و دهها نمونهٔ دیگر.

 

یادمان باشد؛ موفقیت نشانهٔ شادی نیست. شاهکلید موفقیت، شادی است. کاری را انجام دهیم که دوست داریم نه اینکه از روی اجبار به آن مشغول باشیم.

 

هدفها هستند که مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن میکنند و به انسان اعتمادبهنفس، انگیزه و عشق به زندگی میدهند.

 

ما به دنبال زندگی بهتر هستیم ولی مشکل این است که میخواهیم این زندگی بهتر را با همین رفتار و عادتهای کنونی به دست آوریم.

خب اگر با همین روش ادامه دهیم به همین نقطهای میرسیم که هماکنون در آن قرار داریم.

 

در مسیر موفقیت، خیلی به نظرات دیگران دربارهٔ کارهای خودتان اهمیت ندهید

 

شکرگزار باشیم، با شکرگزاری نعمتهای بیشتر و بزرگتری به دست میآوریم.

 

قدر تکتک لحظههای زندگیتان را بدانید و آنها را با نگرانیها و افکار منفی هدر ندهید. مثبت اندیش باشید.

 

خودویرانگرترین رفتارهایمان معمولاً در انکاری شدید و عمیق تنیده شدهاند. 

به همین دلیل است که دربارهٔ مخرببودن برخی رفتارهایمان به خودمان دروغ میگوییم.

 

همیشه یک ترس شدید از یک اندرز خوب، تأثیر بیشتری دارد.

 

خیالاتتان را بازنگری کنید. مطمئن شوید که این خیالات و رؤیاها در قالب اهداف قرار بگیرند وگرنه قابلدستیابی نخواهند بود.

 

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به همسو کردن نیروهایش دارد. هر چه بتوانیم بیشتر در یکجهت متمرکز باشیم، موفقتریم.

 

اهداف همان رؤیاها هستند که با برنامه عملی و شفاف تجهیز شدهاند. 

اگر هدفها نوشته نشوند در حد رؤیا و آرزو باقی میمانند. 

افرادی که برای مدیریت کسبوکار خود برنامهای شفاف و مرحلهبندی شده دارند، موفقتر عمل میکنند.

 

هر آنچه هستیم، هر آنچه داریم، همه و همه بر اساس تصمیمات و انتخابهای خودمان است. 

تا زمانی که این واقعیت را درک نکنیم و آن را بر عهده نگیریم شرایطمان عوض نمیشود. 

نخستین گام این است که مسئولیت زندگی را بپذیریم.

 

بیشتر مردم تصور میکنند برای پول درآوردن باید کاری را که دوست ندارند انجام دهند. 

به همین دلیل باور دارند هرقدر از کاری بیشتر متنفر باشند، باید پول بیشتری دریافت کنند. 

درحالیکه این باور ذاتاً نادرست است.

 

زمانی که به هدف نرسیدهاید، تمام اعمال و رفتارهای شما برای دیگران غلط و اشتباه به نظر میرسد؛ اما وقتی به موفقیت برسید، همهچیز ناگهان تغییر خواهد کرد.

 

کتاب بخوانیم، رشد کنیم، آگاه شویم، سواری ندهیم.

 

راحتترین راه فکر کردن دربارهٔ نقشی که پول ایفا میکند این است که تصور کنیم اگر پول نبود، چه اتفاقی میافتاد.

 

روز تولد انسانها برای بعضی شادیآور است و برای بعضی دیگر ناراحتکننده. 

کسانی هم هستند که با این رویداد خنثی برخورد میکنند. 

هرسال روز تولد من پر از شگفتی است.

 

روش نگاه کردن و فکر کردن خود را در برابر هر رویدادی مشخص کنیم. 

تنش، بازتاب نحوهٔ نگاه کردن و فکر کردن ما به رویدادها و حوادث گوناگونی است که در زندگی روزانه ما رخ میدهد.

 

ایمان به خود، به ما شخصیت میبخشد. اگر خود را باور نداشته باشیم، نمیتوانیم تأثیرگذار باشیم و پیشرفت کنیم.

 

هدفتان را قابلدستیابی انتخاب کنید تا بهراحتی بتوانید برای آن برنامهریزی کنید. اینگونه برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کارخواهید برد.

 

انسان بنا بر عادت اطلاعاتی را که با باورهای تثبیتشدهاش متناقض است، نادیده میگیرد و آنها را پالایش میکند. 

ما بهراحتی رخدادهایی را که با دیدگاهمان نسبت به خود یا جهان هماهنگ نیستند، نادیده میگیریم.

 

منظورمان را واضح بیان کنیم. هرچه ابهام و پیچیدگی سخنانمان کمتر باشد بهتر میتوانیم منظورمان را ادا کنیم.

 

همانطور که واقعاً هستیم زندگی کنیم نه اینکه به چیزی وانمود کنیم که نیستیم.

 

ایکاش میفهمیدیم که مجالس سوگواری ازدسترفتگانمان، مکانی برای خودنمایی و عرضاندام و رئیس بازی نیست. 

جایی است که باید یاد عزیز ازدسترفته را گرامی داشت و حامی و تسکیندهندهٔ بازماندگان بود.

 

ایکاش آنقدر رشد میکردیم که بهجای حفظ حباب آبروی ظاهری در میان کسبه و همکاران، خرجهای مراسم عزیزانمان را به تأمین جهیزیه برای زوجهای جوان اختصاص میدادیم.

 

ایکاش آنقدر بزرگ شویم که در مراسم سوگواری عزیزانمان، بجای اینکه میلیونها تومان برای پر کردن شکمهایی که از سیری در حال ترکیدن هستند هزینه شود، آن را صرف درمان بیماران کمبضاعت کنیم.

 

هدف وقتی قابلدستیابی است که آن را از صمیم قلب باور داشته باشیم. هدف بدون انگیزه و اشتیاق هیچگاه محقق نمیشود.

 

هیچ مشکلی آنقدر بزرگ نیست که نتوانیم برای آن راهحلی پیدا کنیم. همیشه باکمی تأمل و تعمق بهترین راهکارها به دست میآیند.

 

خودویرانگرترین رفتارهایمان معمولاً در انکاری شدید و عمیق تنیده شدهاند.

 

به همین دلیل است که دربارهٔ مخرببودن برخی رفتارهایمان به خودمان دروغ میگوییم.

 

از الگوها عادتها و رفتارهایی که برایمان مفید نیستند دور بمانیم.

 

 همانهایی که باعث میشوند تا هدفمندترین و متفاوتترین لحظات زندگیمان را از دست بدهیم.

 

برنامهها، کارها و روابط حلنشدهای را که شمارا به گذشته زنجیر کردهاند، بنویسید.

 

 کارهایی را که برای سرانجام دادن به موارد ناکامل گذشته نیاز است، انجام دهید.

 

 گذشته را سر جای خود قرار دهید تا بتوانید زندگی خود را کامل کنید.

 

کسی که اشتباهاتش را قبول میکند انسان ضعیفی نیست. یک انسان منطقی با عزتنفس بالاست.

 

خوشحال بودن هزینه سنگینی دارد. به همین دلیل است که خیلی از انسانها باوجوداینکه ناراحت هستند، دوست ندارند اوضاع را بهتر کنند.

 

 ترجیح میدهند از آن ناراحتی برای توجیه رفتارهای نادرستشان استفاده کنند.

 

از ترسها بهعنوان سوخت استفاده کنید. سوختی که برای سرعت بخشیدن به انجام امور زندگی و کار، شمارا با شتاب دوچندان به جلو میراند.

 

فرق است بین کسی که تنها لقمهاش را با دیگری نصف میکند و کسی که از لقمههای زیادش به دیگران میبخشد.

 

 کار هر دو پسندیده است ولی اولی پسندیدهتر.

 

موقعیت امروز هر کس به مقدار زیادی نتیجهٔ محیط روانیِ اجتماعی است که در آن رشد کرده و موقعیت آیندهٔ افراد نیز به محیط آیندهٔ آنها وابسته است.

 

ما میترسیم خواستههایمان را دنبال کنیم زیرا از احتمال شکست میترسیم.

درواقع به همان اندازه که از شکست و اشتباهات میترسیم از خودِ ترس، میترسیم.

 

ذات همهٔ هدفها با ارزشمندی و کمک به دیگران عجین است. اگر هدف، ارزشی ایجاد نکند در انتخاب آن اشتباه کردهایم.

 

روی خودتان سرمایهگذاری کنید و از اشتباه کردن نترسید که این خود، بزرگترین اشتباه است.

 

شور و اشتیاق زمانی مفید است که در جهت پیشبرد هدفهایتان به کار رود وگرنه پس از مدتی آتش اشتیاق فروکش میکند و شمارا به یاس و افسردگی میکشاند.

 

برای رسیدن به فردایی بهتر، بیشتر بخوانیم تا بیشتر بدانیم.

 

 هیچچیز در زندگی عملکرد ثابتی ندارد. بسیاری از کسبوکارها به دلیل تن دادن به وضعیت رضایت بار متوسط، شکستخوردهاند.

 

اعتیاد به معمولی و متوسط بودن در جامعهٔ امروز، بسیار فراگیر شده است.

حد معمولی و متوسط، فقط چیزهای معمولی به شما میدهد نه بیشتر.

 

متوسط بودن یعنی برای شکست برنامهریزی کردن.

 

 کارمندانی که سعی در تولید محصولی متوسط دارند هیچگاه نمیتوانند محصول تولیدشده را حتی به همان درجهٔ معمولی برسانند چه برسد به تولید محصول باکیفیت.

 

اگر بزرگ فکر نکنید قطعاً با شکست مواجه میشوید.

 

 کدام درستتر است:

 ۱) به دلیل اینکه هزینه و انرژی ما محدود است بهتراست دامنه هدف را کوچکتر کنیم؟ 

۲) چند برابر تلاش کنیم تا مشتریان بیشتری را جذب کنیم؟

انتخاب مسیر اول انتخاب متوسط بودن و درنهایت شکست خوردن است اما راهکار دوم، انتخابِ اقدام بزرگ و رسیدن به حد مطلوب است.

 

متأسفانه دنیا پُر است از متوسطها.

 

کسانی که دوست دارند معمولی باقی بمانند و سرشان را از زیر برف بیرون نیاورند.

 

 سعی کنیم معمولی نباشیم و از حالت منفعلی خارج شویم.

 

بهاندازهای موفقیت کسب کنید که حتی اگر هر رویدادِ نابسامان و یا گام اشتباهی صورت پذیرفت، نتواند شمارا از سطح بالایی که در آن قرارگرفتهاید پایین بکشد.

 

بیشتر از حد نیاز برای خودتان موفقیت انباشته کنید. 

با این کار کسانی که درصدد دزدیدن روشهای شما هستند نیز نمیتوانند به گردپایتان برسند؛ زیرا شما خیلی بیشتر ازآنچه آنها میبینند برای خود موفقیت ذخیره کردهاید.

 

مشکل اصلی بیاستعدادی نیست، گمنامی است.

 

خود را آشکار کنید و توجه دیگران را به خود جلب نمایید.

 

چالشهای جدیدی برای خود بیافرینید. مسلماً مورد هجمه و هشدارهای دیگران قرار خواهید گرفت.

 

راز خوشبختی و موفقیت همین است. چند برابر تلاش کنید تا چند برابر نتیجه بگیرید.

 

مدیرانِ موفق دنیا چگونه سطح درآمد خود را افزایش میدهند؟ مگر تعدادِ ساعات شبانهروز برای آنها از یک کارگر ساده بیشتر است؟

 

از وضعیتِ هیچ کاری نکردن و عقبنشینی کردن خارج شوید، از موقعیتِ معمولی بودن بیرون بیایید و دست به اقدامات بزرگ بزنید تا بزرگ شوید و موفق باقی بمانید.

 

قضاوت کردن بدترین خصلت انسانهاست.

 

عمدهترین دلیل ترس این است که در راهی گام نهادهاید که تابهحال تجربه نکرده بودید.

 

بیشترین ترس ما به خاطر چیزهایی است که هرگز اتفاق نمیافتند.

 

هر زمان که احساس ترس در وجودتان رخنه کرد یقین داشته باشید که باید خیلی مصممتر دست به اقدام بزنید.

 

از ترسها بهعنوان سوخت استفاده کنید. سوختی که برای سرعت بخشیدن به انجام امور زندگی و کار، شمارا با شتاب دوچندان به جلو میراند.

 

میتوان هزاران بهانه برای انجام ندادن یا ترسیدن ردیف کرد ولی فراموش نکنید که با بهانهتراشی نهتنها پیشرفتی حاصل نمیشود بلکه سرخوردگی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

 

با آنچه از آن میترسید روبرو شوید و آن را بیدرنگ انجام دهید.

 

اجازه ندهید ترس اعتمادبهنفس شمارا به غارت ببرد.

 

نگذارید ترس شمارا فلج و زمینگیر کند.

 

اجازه ندهید ترس از نقاط ضعف شما تغذیه کند.

 

تبدیل به انسان موفق و ثروتمند شدن و بهره بردن از یک زندگی خوب، از روی شانس و اقبال حاصل نمیشود، باید از ترسها عبور کنید و رؤیاهایتان را جامهٔ عمل بپوشانید.

 

 الزاماً داشتن رؤیا منجر به شکلگیری آرزو نخواهد شد ولی میتوان هر رؤیایی را که در سر پرورانده میشود با خیالپردازی بیشتر به آرزو تبدیل کرد و به همهٔ آنها جامهٔ عمل پوشاند.

 

تنها کسی که میتواند به زندگی شما رونق ببخشد و آن را متحول سازد خودِ شما هستید و نه دیگران.

 

رؤیاهایتان را بیابید، با خیالبافی بیشتر، آنها را به آرزو تبدیل کنید و آرزوها را هدفمندسازید تا بتوانید با تهیهٔ یک برنامهٔ مدون و جامع، برای به ثمر رساندنشان اقدام کنید.

 

اگر رؤیاهایتان را فراموش کردهاید به آنها بازگردید و فهرستی برای خود آماده کنید.

 

در نوشتن تنبل میشویم اگر ننویسم. در خواندن هم تنبل خواهیم بود بازهم اگر ننویسیم. نوشتن به خواندن نیازمنداست.

 

همیشه یک نسخهٔ پشتیبان از اطلاعات دفتر تلفنت داشته باش. سالهای سال طول میکشد تا شمارهای را به دست آوری.

 

بسیاری از خوبیهای زندگی را با کجفهمی از بین نبر.

 

ارزشآفرین باش و بگذار طرف مقابل نیز سود ببرد.

 

چرا باید از زنوشوهری که بچه ندارند بپرسی کی بچهدار میشوید؟

 

از هر بهانهای برای جشن گرفتن استفاده کن. حتی از کوچکترین موفقیتهایت.

 

اگر درراه رسیدن به هدفهایت کار میکنی، از چیزهایی که به دست میآوری خوشحال باش.

 

اگر قرار است از کسی عذرخواهی کنی آن را بدون واسطه انجام بده و شخصاً اقدام کن.

 

خطر کن، برای یافتن گنج، رنج باید کشید. بدون ریسک کردن فقط روزمرگی میکنی.

 

از حاشیهٔ امنیت خود بیرون بیا، یکی از بزرگترین عوامل درجا زدنت همین است.

 

برای بزرگ شدن باید دستبهکارهای بزرگ بزنی، کارهایی که تاکنون برایت غیرممکن بودند.

 

اگر تنها سه لقمه نان در سفرهات داری، یکلقمه آن را نخور و خرجِ آموختن زبانِ دوم کن.

 

ما باغوحش سیاری هستیم که دستِکم یک حیوان از گونههای معمول را در خود نگهداری میکنیم. یا با آنها کنار بیا یا آزادشان کن.

 

نزدیک دیوار راه برو، لااقل مطمئن هستی کسی بهراحتی نمیتواند از پشت به تو خنجر بزند.

 

دشمنانت را جلوی چشمانت نگهدار.

 

از شادیهای کوچک لذت ببر، کسی چه میداند لحظهای بعد چه اتفاقی میافتد.

 

کودک درونت را آزاد بگذار، کودکان اگر محبوس شوند شر به پا میکنند.

 

پوشیدنِ زیرپوش پاره در زیرِ پیراهن سفید، تو را آبکش نشان میدهد.

 

سعی کن هیچوقت جوراب سوراخ نپوشی، در غیر این صورت همان روز بهطور غیرقابلپیشبینی بهجایی دعوتخواهی شد که مجبور به درآوردن کفشهایت میشوی.

 

همیشه یکقلم و یک دفترچه همراه داشته باش. باور کن خیلی برایت استفاده خواهد داشت.

 

هیچ کاری را آغاز نکن مگر اینکه بخواهی آن را به بهترین صورت انجام دهی.

 

درون جیب کتهایت مقداری پول بگذار، بعد از مدتی که آنها را بپوشی بهاندازهٔ یک دنیا خوشحال خواهی شد.

 

هنگام عبور از خیابان از روی خط عابر پیاده رد شو. دستِکم باعث میشود در صورت تصادف با ماشین، بیمه خسارت را بپردازد.

 

بهجای قربانی کردن، درخت بکار. بعد میتوانی ادعا کنی که سهمی در پاکیزه نگهداشتن محیطزیست داشتهای.

 

درون هرکسی خری است که گاهی حمالی میکند، گاهی عربده میکشد و گاهی آرام به چریدن مشغول است.

 

اگر فرزند خردسال داری سعی کن منزلت را نزدیک پارک «با تاب و سُرسُره» بگیری، کودکت از پارکِ «بیتاب و سُرسُره» دلگیر میشود.

 

موی دماغت را بچین قبل از اینکه موی دماغ دیگران شوی.

 

خارهایی که به چشمت میروند همیشه بادآورده نیستند.

 

شبها قبل از خواب، برنامهٔ کارهای فردایت را مرور کن. ممکن است چیزی را از قلم انداخته باشی.

 

در سفرهایت حتماً مایو شنا با خود ببر حتی اگر به کویر سفر میکنی، شاید خواستی دلی به دریا بزنی.

 

در انتخاب کفش خیلی دقت کن. آنها از قلب دوم تو محافظت میکنند.

 

به دوستان قدیمی زنگ بزن. حتماً آنها هم دلشان برای تو تنگشده است.

 

سعی کن روزانه سی دقیقه پیادهروی کنی، ذهن و بدنت آرام میشود.

 

هرازگاهی موسیقیهای قدیمیِ موردعلاقهات را گوش کن.

 

تازنده هستیم به یکدیگر عشق بورزیم. مُردهها عاشق نمیشوند.

 

هرچند وقت یکبار به سراغ آلبوم عکسهایت برو و نگاهی به عکسها بینداز. در تغییر روحیه خیلی مؤثر است.

 

کنایهگویی و متلکپرانی خیلی وقتها نتیجهٔ معکوس دارند. حرفت را واضح و بیپرده بگو.

 

اگر از راه رفتن دیگران ایراد میگیری، کفشهای آنها را بپوش.

 

عاشق کارت باش و آن را با لذت انجام بده. اگر چنین نیست فقط عمرت را تلف میکنی و حسرت برای خودت انبار کردهای.

 

در پی دستیابی به علایقت باش.

 

هرکسی باید هنرهای رزمی یا حداقل دفاع شخصی را بلد باشد. دنیا جای امنی نیست.

 

اگر نمیخواهی آلزایمر بگیری، تمرین با چشمهای بسته را فراموش نکن.

 

شنا بلد بودن، از نانِ شب نیز واجبتر است.

 

گاهی اوقات فقط با فرزندانت به سفر برو.

 

مواظب ابعادت باش. تا به خودت بیایی باید کلی هزینه کنی. لباسهایت دیگر اندازهات نخواهند بود.

 

در مخزن آبِ شیشهپاککن اتومبیلت، کمی شیشهشور بریز.

 

از تمام اصناف جامعه دوستانی برای خودت بتراش.

 

یادت باشد پلیس محرم اسرار و ضامن امنیت و آسایش شماست.

 

تکرَوی نابودت میکند. برای خودت تیم داشته باش.

 

اگر میخواهی فرد موفقی باشی باید کمک کنی تا اطرافیانت نیز موفق باشند.

 

اگر سیگار میکشی طوری بکش که لباس و دهانت بوی سیگار ندهد.

 

ادوکلنهایت را بر مبنای فصول سال انتخاب کن.

 

وقتی خیلی کلافهای یا احساس میکنی اگر به کارت ادامه دهی گَند میزنی، دست از کار بکش و گیم بازی کن.

 

فندک، مخصوص سیگاریها نیست. همراهت باشد.

 

همیشه در صندوقعقب ماشین چند بطری آب داشته باش.

 

سحرخیزی عادت نیست، قدرت است. سحرخیزی، علاج بسیاری از دردهاست.

 

شبها قبل از خواب، گوشی موبایل را در حالت پرواز قرار بده.

 

قبل از رفتن به جلسات کاری تا جایی که میتوانی از طرف مقابل اطلاعات جمعآوری کن.

 

هر چه در سرداری بنویس. لااقل بعدها میتوانی ادعا کنی که مغزت آکبند نمانده است.

 

هرازگاهی به درون غارِ تنهاییات برو. بهترین مکان برای تمدید اعصاب و رسیدن به آرامش است.

 

به هیچ اخباری گوش نده و هیچ خبری را دنبال نکن. اخبار فقط برای مسموم کردن ذهن و دادن انرژی منفی تولید میشوند.

 

موسیقی گوش کن، فقط یادت باشد باید گوشَت را به خوب شنیدن عادت دهی.

 

خریدن یک شاخه گل از گلفروش سرِ چهارراه، به همان اندازه که او را خوشحال میکند، مخاطبت را نیز عاشقتر میکند.

 

به کارمندانت بها بده و با آنها در همهچیز شریک شو.

 

گاهی بدون فرزندان، با همسرت به سفر برو.

 

نیازی نیست به هر صحبتی عکسالعمل نشان دهی. چرا باید خودت را مدام توضیح دهی؟

 

قضاوت کردن بدترین خصلت انسانهاست.

 

بخشنده باش تا ثروتمند شوی. حتی زمانی که خودت پول بسیار کمی داشته باشی.

 

در کار و دوستی شرافت داشته باش.

 

راز دیگران را پیش خودت نگهدار حتی اگر با تو دشمن خونی شوند.

 

با هیچ مبلغی خریدنی نباش. عزتنفست به فنا میرود.

 

وقتی از منزل خارج میشوی و هنگامیکه به منزل بازمیگردی، همسر و فرزندانت را ببوس و در آغوش بگیر.

 

فرزندانت را در آغوش بگیر حتی اگر از آنها دلخور هستی.

 

برای دوستانت سورپرایز داشته باش.

 

بنویس. حتی اگر نادرست بنویسی. دلت که خالی میشود.

 

حداقل ماهی یکبار به کافه برو. فکرت را باز میکند.

 

دوستت دارم را فراموش نکن. گفتنِ این جمله، اعجاز میکند.

 

بد نیست بعضی وقتها بجای سفر با هواپیما، از وسایل نقلیه دیگری مانند قطار، اتوبوس یا کشتی هم استفاده کنی.

 

به شما قول میدهم تجربیات دلچسبی خواهی داشت.

 

برای هرروزت برنامهریزی کن و طبق آن عمل کن. مگر اینکه تلفن یا دیداری بیموقع برنامهات را خراب کند که معمولاً همین میشود.

 

همهٔ پولت را درون کیفت نگذار. احتمالاً پیراهن یا شلوارت جیبهای دیگری هم دارد.

 

لبخند بزن. هیچچیز مثل لبخند تو را در دل دیگران جای نمیدهد.

 

قهوه بخور، زندگیات ازاینرو به آن رو میشود.

 

بهترین چای را بخر. شاید نیاز بود آن چای را در بدترین شرایط بنوشی.

 

حیوانات را در قفس نگذار. طبیعت فقط برای انسانها نیست.

 

اگر در جستجوی مکانی هستی که هیچکس نباشد تا صدای فریادت را بشنود، بدان که به مرحلهٔ خودسازی رسیدهای.

 

دقیقاً همین زمان، وقت برخاستن است.

 

هیچگاه به حافظهات اطمینان نکن. یادداشت بردار.

 

درصد از حقوقت را در حسابی جداگانه داشته باش. برای کمک به دیگران یا خرید کتاب لازمت میشود.

 

پسانداز نکن. هیچگاه پول پسانداز شده بهاندازهای نیست که دردی را از تو درمان کند.

 

اگر در کشور امنی زندگی میکنی، برای سالمندی که زیر باران منتظر ماشین است ترمز کن.

 

اگر تشکیل خانواده دادی بدان که هیچچیز از خانواده مهمتر نیست.

 

مسئولیت خطاها و اشتباهاتت را بپذیر. با این کار شهامت خودت را اثبات میکنی نه حماقتت را.

 

تا جوانتر هستی حداقل ۵ دوست خوب و یار غار برای خودت پیدا کن. سنت که بیشتر شد نمیتوانی رفیق گرمابه و گلستان بیابی.

 

بهاندازهای درس بخوان تا نمرهٔ قبولی بگیری. کمتر کسی از درس خواندنِ زیاد، کارآفرینِ مطرحی شده است.

 

وقتی برای دعای باران به کوه میروی چترت را فراموش نکن.

 

زیر باران بی چتر برو.

 

در محیط کار فقط کارکن. سرگرمیهایت را بگذار برای بعد از کار. فقط در این صورت است که سریع پیشرفت میکنی.

 

زیاد کتاب بخوان. روزی میرسد که میفهمی چقدر دیر شروع به کتاب خواندن کردهای.

 

از جوانی، سفر کردن را در برنامهات بگذار. لذت جوانی با لذت سفر عجین شده است. در سالهای بعد مثل دورانِ جوانی، از سفرهایت لذت نخواهی برد.

 

 

تا میتوانی از لحظههایت لذت ببر. دیگر آنها را نخواهی یافت.

(بازدید امروز: ۲)